نوراللهی در امارات افت کرده است/ برای بردن کره باید قدوس بازی می کرد