آیا واکسن‌ها در برابر اومیکرون بی‌اثرند؟

آیا واکسن‌ها در برابر اومیکرون بی‌اثرند؟