خدمات قضایی با ارزانترین قیمت ارائه شود/ دنبال تصدی‌گری در دفاتر خدمات قضائی نیستیم