زلاتان تعارف را کنار گذاشت؛ «توپ طلا حق مسی نبود»

زلاتان تعارف را کنار گذاشت؛ «توپ طلا حق مسی نبود»