در بهترین شرایط امنیتی قرار داریم/ همه توطئه‌ها با هوشیاری حافظان امنیت ‌خنثی شده است‌