داور باید شهامت پنالتی گرفتن داشته باشد

داور باید شهامت پنالتی گرفتن داشته باشد