بازیکنانم خیلی از کمبودها را جبران کردند ولی دیگر بس است!

بازیکنانم خیلی از کمبودها را جبران کردند ولی دیگر بس است!