شورای نگهبان هیچ ابهام و ایرادی به طرح ساماندهی صنعت خودرو ندارد

شورای نگهبان هیچ ابهام و ایرادی به طرح ساماندهی صنعت خودرو ندارد