تسلیت شهردار تهران درپی درگذشت آیت الله رضی شیرازی

تسلیت شهردار تهران درپی درگذشت آیت الله رضی شیرازی