شرایط واکسیناسیون کرونا در کودکانِ زیر ۱۲ سال چیست؟