فروش اوراق دولتی به ۴۰هزار میلیارد تومان می‌رسد

فروش اوراق دولتی به ۴۰هزار میلیارد تومان می‌رسد