بازنده دربی درگیر حاشیه می‌شود

بازنده دربی درگیر حاشیه می‌شود