چند درصد از افراد بالای ۱۵ سال به تئاتر رفته و چند درصد نرفته‌اند؟

چند درصد از افراد بالای ۱۵ سال به تئاتر رفته و چند درصد نرفته‌اند؟