بسترهای لازم برای تزریق دوز سوم و چهارم واکسن کرونا فراهم است

بسترهای لازم برای تزریق دوز سوم و چهارم واکسن کرونا فراهم است