وزیر بهداشت: کنترل ایدز در گرو مشارکت تمام ارگان‌هاست

وزیر بهداشت: کنترل ایدز در گرو مشارکت تمام ارگان‌هاست