الگوی کریپتو می‌تواند بورس را نجات دهد؟

الگوی کریپتو می‌تواند بورس را نجات دهد؟