واکسیناسیون به مرز ۵۰ میلیون رسید/ آغازفعالیت سامانه هوشمند کنترل