راه‌حل نماینده مجلس برای حل کمبود پزشک در مناطق محروم