ادعای خبرنگار اماراتی: اسماعیلی به لیگ امارات نزدیک شد