آبرویمان را برای جراحی‌های بزرگ و نجات اقتصاد کشور می‌گذاریم