در دربی نمی‌توانیم یکدیگر را «ناز» کنیم

در دربی نمی‌توانیم یکدیگر را «ناز» کنیم