یک هزار و ۶۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت دارند