فراستی: کارگردان «بازی مرکب» فیلمسازی بلد نیست!

فراستی: کارگردان «بازی مرکب» فیلمسازی بلد نیست!