تزریق دوز سوم به افراد بالای ۶۰ سال ضروری است

تزریق دوز سوم به افراد بالای ۶۰ سال ضروری است