عبور سیارکی سه برابر بزرگتر از آبشار نیاگارا از کنار زمین