چند درصد از اوتیسمی‌ها نبوغ برجسته‌ دارند؟

چند درصد از اوتیسمی‌ها نبوغ برجسته‌ دارند؟