۳۰ درصد از پزشکان متخصص باید در مناطق محروم حضور پیدا کنند

۳۰ درصد از پزشکان متخصص باید در مناطق محروم حضور پیدا کنند