حضور رئیس‌جمهور در محله هرندی تهران

حضور رئیس‌جمهور در محله هرندی تهران