اتکای صندوق بازنشستگی به بودجه عمومی را کاهش می‌دهیم