ماجرای دیون دولت به شهرداری به کجا رسید؟/نحوه پرداخت بدهی ها

ماجرای دیون دولت به شهرداری به کجا رسید؟/نحوه پرداخت بدهی ها