جزئیات بازدید مجمع نمایندگان استان تهران از گرمخانه خاوران

جزئیات بازدید مجمع نمایندگان استان تهران از گرمخانه خاوران