فقط در بلندگو نمی‌گویم من را نقد کنید/ زیبنده نیست این تعداد زندانی داشته باشیم

فقط در بلندگو نمی‌گویم من را نقد کنید/ زیبنده نیست این تعداد زندانی داشته باشیم