شکست سنگین نماینده اوکراین مقابل رُم با حضور ۲ ایرانی

شکست سنگین نماینده اوکراین مقابل رُم با حضور ۲ ایرانی