شرط اثربخشی حضور بسیج در میدان مبارزه با گرانی/ دشمنی با امام در مؤسسه امام(ره)

شرط اثربخشی حضور بسیج در میدان مبارزه با گرانی/ دشمنی با امام در مؤسسه امام(ره)