۲ صندوق بورسی ۳۵هزار میلیارد تومان اوراق خریدند

۲ صندوق بورسی ۳۵هزار میلیارد تومان اوراق خریدند