مجردها امکان ثبت‌نام برای خانه‌های جهش تولید مسکن را دارند