برای پایان ویروس دلتا باید ۸۰درصد مردم واکسینه شوند