حذف دیناموزاگرب در حضور یک نیمه‌ای محرمی

حذف دیناموزاگرب در حضور یک نیمه‌ای  محرمی