توضیح وزارت بهداشت درباره انتصاب مدیران نظام سلامت در دولت