میداوودی: قضاوت در مورد ژستد زود است

میداوودی: قضاوت در مورد ژستد زود است