مدیر عامل جدید پتروشیمی امیرکبیر منصوب شد

مدیر عامل جدید پتروشیمی امیرکبیر منصوب شد