آخرین حلقه شکست زنجیره‌ای استکبار جهانی در افغانستان بود/ متجاوزان به اموال عمومی نباید آسایش داشته باشند