افتتاح طرح‌های ملی ریلی و آزادراهی توسط رئیس‌جمهور