تشریح جزئیات نشست مربوط به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ در دیوان محاسبات