بخش عمده فرآیند تأمین واکسن در دولت سیزدهم انجام شد