افزایش تسهیلات و وام های رایگان مسکن در دستور کار است