برخی کشورهای اروپایی دنبال طولانی شدن مذاکرات وین هستند

برخی کشورهای اروپایی دنبال طولانی شدن مذاکرات وین هستند