غضنفرآبادی: تنها راه نجات فلسطین مقاومت است

غضنفرآبادی: تنها راه نجات فلسطین مقاومت است