دولت سیزدهم تلاش خود را برای تسهیل موانع تولید به کار گرفته است