به زمان و پول بیشتری نیاز داریم/ احمق نیستم و شرایط را درک می‌کنم